Algemene voorwaarden

Algemene-, verkoop-, & leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap Budget Floorstore B.V, gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder depotnummer 38/2023

Artikel 1. definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen, ook wel in enkelvoud of meervoud vervoegd gebruikt.

Budget Floorstore, hierna te noemen Floorstore of BFS gevestigd aan:
- Sniep 24, 1112 AH, te Diemen (ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 81604408, vestigingsnummer 000047884584)
- Bostonweg 111, 1336 KA te Almere (ingeschreven in het handelsregister onder KVK-nummer 81604416, vestigingsnummer 000047884576)

De koper: de opdrachtgever (natuurlijk- of rechtspersoon), of een ieder die een overeenkomst aangaat met Floorstore of beoogt overeen te komen, zakelijk danwel privé.

Partijen: Floorstore en de koper te samen.

De meting: het opnemen van de maten van de desbetreffende te leggen ruimte(s) door Floorstore op basis van de overeengekomen order. Eveneens het constateren van eventueel meer- of minderwerk of beoordelen van huidige staat van de te leggen ruimtes.

De aflevering: de fysieke aanbieding van de gekochte materialen en/of halfgerede materialen aan de koper.

De oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de materialen en/of werk.

De order: de bindende koopovereenkomst tussen Floorstore en de koper. De uitgebrachte offerte dient door koper te worden goedgekeurd, waarna de koop overeenkomst tot stand komt en koper een order plaatst. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over meting, bezorging en montagewerkzaamheden.

De aanbetaling: de door koper, bij het sluiten van de overeenkomst, verrichte betaling van een deel van de overeengekomen prijs.

Overeenkomst: een ieder tussen Floorstore en koper tot stand gekomen overeenkomst. Floorstore heeft zich jegens de koper verbonden tot verkoop en/of levering van materialen, en/of verrichten van montage of overige werkzaamheden, de koper heeft zich jegens Floorstore verbonden tot betaling van gekochte materialen of te verrichten werkzaamheden.

Digitale gesloten overeenkomst: een overeenkomst die tussen Floorstore en de koper, zakelijk of privé wordt gesloten via de webshop van Floorstore.

Materialen: alle door Floorstore aan koper te leveren zaken conform de overeenkomst. Onder ‘materialen’ vallen laminaat, parket, pvc vloeren, tapijt, en droog- en schoonloopmatten, alsook gereedschappen, afstandhouders en toebehoren, plinten, ondervloeren, profielen en schoonmaak middelen.

Dekvloer: de bestaande ondergrond waarop de montage dient te worden uitgevoerd.

Ondervloer: het materiaal dat wordt aanbracht tussen de dekvloer en vloer bedekkend materiaal, niet zijnde reparatie materiaal van de dekvloer.

Montage: het realiseren van de overeengekomen werkzaamheden door of namens Floorstore, waardoor het product in elkaar wordt gelegd.

Overige werkzaamheden: het egaliseren van de dekvloer, dichtsmeren van de sleuven, alsook het inmeten van vloeren.

Afroep: Het in afwachting zijn van een leveringsdatum, alsook eventuele montage of overige werkzaamheden vanuit de koper.

De levering: uitlevering van de gekochte materialen, met eventueel overeengekomen diensten aan de koper.

De oplevering: het gebruiksklaar, volgens in deze voorwaarden omschreven, verwerken van de geleverde materialen, conform de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden.

Werkklaar: een vlakke dekvloer, zonder enige glooiingen of heuvels. In geval van ingeslepen vloerverwarming, dichtgesmeerde sleuven met reparatiemortel.

Meerwerk: alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de koper worden verlangd.

Minderwerk: het deel van de overeenkomst dat met instemming van koper en Floorstore niet wordt uitgevoerd.

Artikel 2 - intellectueel eigendom
2.1 Floorstore behoudt zich het intellectueel eigendom voor op verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, stalen, borden, modellen en posts op social media kanalen online. Indien de koper hier gebruik van maakt, is Floorstore gerechtigd dit op te eisen.

2.2 Een koper mag rechten van Floorstore niet verwijderen of wijzigen.

2.3 Indien zich rechten bevinden op materiaal van Floorstore, mag de koper deze niet openbaar maken of zelf gebruiken zonder toestemming van Floorstore.

Artikel 3 - de offerte
3.1 In de offerte zijn de betalingscondities opgenomen.

3.2 De offerte geeft een omschrijving van de producten, montage- of overige werkzaamheden. Daarnaast geeft het inzicht in de prijs van de materialen, bijartikelen en eventuele bijkomende montage kosten, voorrijkosten, parkeerkosten, transportkosten en/of kosten voor overige werkzaamheden. Partijen komen daarbij een vast bedrag overeen waarvoor de overeengekomen werkzaamheden zullen worden uitgevoerd of materialen geleverd.

3.3 Offertes worden gebaseerd op de door de koper verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten, dan wel gedane metingen door Floorstore in opdracht van de koper. De koper staat in voor de correctheid en het volledig aanleveren van de verstrekte gegevens. De koper is aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden met betrekking tot de verstrekte gegevens.

3.4 Opgemaakte offertes zijn 21 (éénentwintig) dagen na het uitbrengen van de offerte geldig, tenzij op de offerte of e-mail anders is aangegeven.

3.5 Eventuele fouten in de offerte binden Floorstore op geen enkele manier. Floorstore mag haar uitgebrachte offertes aanpassen.

3.6 Montage werkzaamheden of overige werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Indien koper dit wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken.

Artikel 4 - de meting
4.1 Indien de koper in de overeenkomst gebruik wenst te maken van de door Floorstore aangeboden montage service, biedt Floorstore haar kopers een meet moment aan, als ondersteunende service. Een meting wordt enkel uitgevoerd nadat koper akkoord is gegaan met de uitgebrachte offerte en een aanbetaling van minimaal 10% heeft voldaan. Een koper dient altijd zelf aanwezig te zijn tijdens een meting.

4.2 Bij een meting wordt van de te leggen oppervlaktes, de grootste lengte- en breedte maten gehanteerd. De koper dient rekening te houden met de verpakkingseenheden die besteld moeten worden door Floorstore. Tijdens de meting dient de ondergrond zichtbaar te zijn.

4.3 Een meting geeft nimmer garantie op enig overschot of tekort aan materiaal. Wanneer tijdens een meting blijkt dat er sprake is van meer benodigd materiaal of diensten, zal dat naar billijkheid worden doorberekend aan de koper. In geval van minderwerk wordt dit door Floorstore verrekend op de huidige order. Snijverlies valt niet onder minderwerk.

4.4 Floorstore is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele gemaakte fouten tijdens de meting of de berekening daarvan. Na meting is Floorstore altijd gerechtigd de overeenkomst aan te passen op wat voor manier dan ook. Tussentijdse wijzigingen in de maatvoering zijn voor risico van de koper.

4.5 In geval van een renovatie of verbouwing dient de koper eventuele aanpassingen binnen de te leggen ruimtes, die invloed hebben op de uitvoerbaarheid van de werkzaamheden, te melden. Indien de koper telefonisch, danwel schriftelijk, Floorstore niet op de hoogte stelt van eventuele veranderingen is Floorstore gerechtigd af te zien van de overeenkomst zonder enige gevolgen.

4.6 Indien de meting onjuist of onvolledig blijkt te zijn als gevolg van een niet aan Floorstore toerekenbare omstandigheid, komen de daaruit voort vloeiende additionele kosten voor rekening van de koper.

Artikel 5 - de overeenkomst
5.1 Bij het aangaan van de koopovereenkomst, dient een aanbetaling van minimaal 10% voldaan te worden door de koper. Een aanbetaling is bindend. Vanaf het moment dat de aanbetaling zichtbaar is op de rekening van Floorstore zal de offerte worden gemuteerd naar een order. Daaropvolgend worden materialen gereserveerd en afspraken gemaakt omtrent meting, bezorging en eventuele montage werkzaamheden of het uitvoeren van overige werkzaamheden.

5.2 De koper dient Floorstore voldoende in de gelegenheid te stellen de overeenkomst volgens afspraak na te leven, hetzij de montage- en/of overige werkzaamheden te laten uitvoeren.

5.3 Om een zo efficiënt mogelijke uitvoering van de overeenkomst te krijgen, kan de overeenkomst wat betreft de aard wijzigen of worden aangevuld. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg tot de aanpassing van de overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben van datgeen dat aanvankelijk was overeengekomen.

5.4 Wanneer de koper zelf toevoegingen of wijzigingen wenst aan te brengen binnen de overeenkomst komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de koper.

5.5 Floorstore behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij gaat het specifiek over het wijzigen van een leveringstermijn, ofwel montage werkzaamheden. Indien de koper zelf wijzigingen wilt aanbrengen binnen de overeenkomst, dient dit te allen tijde overlegd te worden met Floorstore. Koper is daarbij afhankelijk van de planning van Floorstore. Floorstore is gerechtigd om aan de gewijzigde overeenkomst pas uitvoering te geven, nadat de koper akkoord is gegaan met de aangepaste leverings- of montage termijnen, daaronder begrepen het te bepalen tijdsbestek waarbinnen uitvoering zal worden gegeven aan de gewijzigde overeenkomst.

5.6 Floorstore kan een verzoek van de koper tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst niet in redelijkheid van haar kan worden gevergd.

5.7 Indien na het sluiten van een koopovereenkomst een prijsverhoging optreedt, zal de wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, tenzij de geplaatste order ouder is dan zes maanden. In geval van een order ouder dan zes maanden en de koopprijs is overeengekomen onder voorbehoud van prijsverhogingen, per mail en/of op de order, kan Floorstore eventuele prijsverhogingen door rekenen naar haar koper.

5.8 In geval van prijsverlagingen na het sluiten van de koopovereenkomst, geeft dat de koper geen recht op prijsvermindering.

5.9 Floorstore blijft eigenaar van de door haar verkochte materialen, zolang de koper niet de volledige koopprijs en eventueel meer verschuldigde bedragen niet volledig aan Floorstore heeft voldaan.

5.10 In geval van een levertijd van aangekochte producten is het zaak dat er binnen dertig dagen wordt geleverd door Floorstore, tenzij anders is overeengekomen. Indien Floorstore niet kan leveren binnen dertig dagen, zal zij een extra termijn krijgen van maximaal een maand om alsnog te leveren. De koper mag ontbinden zonder ingebrekestelling, indien Floorstore alsdan niet kan leveren.

5.11 Floorstore is gerechtigd de koper in geval van surseance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem/haar als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussen komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.12 Indien er sprake is van levering op afroep enkel van aangekochte materialen, wordt een vermoedelijke levertijd aangehouden binnen 120 dagen na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Indien er geen afroep plaats vindt binnen bovenstaande termijn dan zal Floorstore de koper schriftelijk rappelleren en een extra termijn van maximaal veertien dagen geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst ontbonden en is koper haar aanbetaling kwijt.

Specifiek in geval montage werkzaamheden;

5.13 Floorstore is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan de door haar in te zetten zelfstandige hulp personen (zzp’ers). Floorstore is daarbij het aanspreekpunt voor de koper en is daarnaast verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de overeenkomst. De algemene voorwaarden van Floorstore zijn evenzo bedongen ten behoeve van de eventuele zzp’ers die Floorstore bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Voor zover Floorstore bij de uit te voeren werkzaamheden zzp’ers in zet, kunnen deze eveneens een beroep doen op de door Floorstore gehanteerde voorwaarden. Floorstore ziet er daarbij op toe dat de eventuele zzp’ers die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, beschikken over de vereiste kennis en kunde.

5.14 Indien de geplande montage werkzaamheden op de overeengekomen data onverhoopt niet door kunnen gaan, dient de koper dit minstens tien dagen vóór plaatsing aan te geven aan Floorstore. Indien koper zich hier niet aan houdt aan, met als gevolg dat de montage werkzaamheden niet door kunnen gaan, behoudt Floorstore zicht het recht voor om een bedrag àd € 500,- (incl. BTW) per geplande mandag in rekening te brengen. Floorstore brengt evenzeer een bedrag àd € 500,- (incl. BTW) per geplande mandag in rekening, wanneer de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd door toedoen en/of nalatigheid van de koper.

5.15 Het inkorten van deuren en/of keukenplinten valt niet onder de montagewerkzaamheden door of namens Floorstore. Hoge opstaande plinten, geplaatst door of namens Floorstore, worden in de buiten hoeken in verstek gezaagd, maar in de binnen hoeken standaard niet. Evenzo worden geplaatste plinten niet afgekit. Vuil (versneden vloerdelen, lege verpakkingsmaterialen etc.) worden door medewerkers/zzp’ers van of namens Floorstore bij elkaar gezet, maar standaard niet afgevoerd.

5.16 Bij aanvang van de montage en/of de oplevering van de vloer dient de koper aanwezig te zijn. Ook voor het bepalen van de legrichting van het uitgekozen dessin. Indien de koper niet aanwezig is, of leggers niet informeert over een specifiek gewenst legrichting zal de medewerker/zzp’er namens Floorstore de legrichting bepalen.

5.17 Het egaliseren alvorens het leggen van een pvc vloer vereist precisie. Tijdens het egaliseren wordt de dekvloer, door middel van een egalisatielaag van 2 - 3 millimeter spiegelglad gemaakt om het pvc naar behoren te kunnen verwerken. Eventuele hoogteverschillen of glooiingen in de dekvloer kunnen niet worden opgevangen door de egaline, gezien deze meebeweegt met de bestaande glooiingen en hoogteverschillen in een dekvloer. Tijdens het egaliseren wordt de ondergrond niet waterpas gemaakt. Een dekvloer dient vlak en egaal te zijn, maar ook schoon, glad en droog alvorens het starten van het aanbrengen van de egalinelaag. Scheuren, geulen of uitstekende materialen dienen door de koper te worden verwijderd. Na het egaliseren kunnen er gaatjes of bubbeltjes ontstaan in de dekvloer, deze worden tijdens het schuren weggenomen.

5.18 Indien een dekvloer om wat voor reden dan ook, niet volledig vlak kan worden gemaakt door de koper, dient de koper Floorstore hiervan op de hoogte te brengen. Koper dient zich te realiseren dat eventuele hoogteverschillen ná de egalisatie en ná het aanbrengen van de pvc vloer voelbaar kunnen zijn. De basis van een dekvloer kan door Floorstore op geen enkele manier worden veranderd.

5.19 Wanneer tijdens of vóór de montagewerkzaamheden blijkt dat er extra kosten moeten worden gemaakt, om voor een correcte afwerking en oplevering te zorgen, is Floorstore gerechtigd eventuele kosten aan haar koper door te rekenen. Voorbeelden zijn; een extra hogere plint, het aanbrengen van een extra egalinelaag etc, nu deze zaken tijdens een meting niet altijd kunnen worden ingeschat.

Artikel 6 - de levering
6.1 In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte materialen. Materialen worden door een beroepsvervoerder bezorgd. Floorstore draagt zorg voor het correct afleveren van de materialen zonder schade of gebreken.

6.2 De aflevering van de materialen is gratis vanaf een orderbedrag van € 1.000,- binnen een straal van 50 km van de filialen van Floorstore. Indien een order bedrag onder de € 1000,- bedraagt of er bezorgd dient te worden boven de 50 km worden hier extra kosten voor doorberekend.

6.3 Levering geschiedt altijd tussen 09.00 en 18.00 uur, tenzij anders overeengekomen.

6.4 De levering van de verkochten materialen, al dan niet in combinatie met montage- of overige werkzaamheden, vinden plaats op het door de koper opgegeven aflever adres. Indien schriftelijk anders is overeengekomen zal Floorstore zorg dragen voor het leveren van de materialen op het juiste adres.

6.5 De aflevering van de materialen geschiedt uitsluitend op de begane grond. De materialen worden op een pallet vóór de woning of appartement complex geleverd, tot zover bestrating dit toelaat. Voor verder transport naar binnen of boven, dient de koper zelf zorg te dragen. De koper zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is. Koper dient aanwezig te zijn tijdens het afleveren van de aangekochte materialen.

6.6 De gekochte materialen worden per pallet afgeleverd. De koper dient zelf zorg te dragen voor het afvoeren van pallets waar de materialen op geleverd zijn.

6.7 Bij aflevering dient de koper te hebben gecontroleerd of de naam en codering van de geleverde materialen, die mogelijk ook geplaatst zullen worden door of namens Floorstore, corresponderen met de gegevens vermeld op de order. Het is vereist dat de koper de geleverde materialen op locatie controleert op eventuele zichtbare gebreken. Indien de aard of hoeveelheid niet voldoet, dient de koper Floorstore onmiddellijk op de hoogte te brengen, uiterlijk binnen 24 uur na levering. Evenzo in geval van beschadigen die worden vastgesteld bij levering. Indien de koper Floorstore binnen 24 uur niet op de hoogte stelt van eventuele schade of onvolledigheid van de geleverde materialen, is eventuele schade en tekort aan materiaal voor rekening van de koper.

6.8 Geleverde materialen dienen te allen tijde op een vlakke ondergrond te worden opgeslagen. Materialen dienen ook opgeslagen te worden in een verwarmde ruimte tussen de 18 en 23 graden Celsius, dit in verband met het acclimatiseren van de geleverde materialen. Wanneer hier niet aan wordt voldaan door koper, kan dit leiden tot problemen bij de verwerking van de materialen.

6.9 Het risico van verlies en/of beschadiging van de materialen gaat over op de koper wanneer de materialen in ontvangst zijn genomen door of namens de koper, of de werkzaamheden door of namens Floorstore zijn verricht.

6.10 Indien de koper het transport zelf regelt, dient de koper zelf te controleren of de hoeveelheid van aangekochte materialen correspondeert met datgeen wat besteld is en vermeld staat op de factuur. Dit geldt evenzeer voor het controleren van beschadigingen.

6.11 In geval van afwezigheid bij aflevering van de materialen, met als gevolg dat de aflevering niet plaats kan vinden, rekent Floorstore transportkosten á € 85,00 euro aan de koper.

6.12 In geval de materialen na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard door de koper, zal Floorstore een redelijk termijn van veertien dagen voor afhaling aanbieden. Indien de koper binnen een termijn van veertien dagen de materialen niet komt afhalen, is Floorstore gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en opslagkosten, transportkosten, dan wel verdere aantoonbare schade in rekening te brengen. Ook mag Floorstore de order als geannuleerd beschouwen en annuleringskosten in rekening brengen, zoals omschreven in artikel 9.

6.13 In het geval dat de koper de afname van de bestelde materialen na het voldoen van de aanbetaling weigert of anderszins nalatig is, de materialen in ontvangst te nemen, zal de koper binnen bovengenoemde termijn aan Floorstore moeten mededelen wanneer de producten alsnog worden afgenomen. Bij gebreke daarvan is Floorstore gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Restitutie van de aanbetaling vindt niet plaats.

Artikel 7 - rechten en plichten van de koper en verkoper (ook bij uitvoering van de werkzaamheden)
7.1 In geval van montage werkzaamheden verzorgd door of namens Floorstore dient de koper ervoor te zorgen dat Floorstore haar werkzaamheden op de daartoe afgesproken datum en plaats, werkklaar maakt om de werkzaamheden te verrichten. Floorstore levert de materialen en montage werkzaamheden deugdelijk, en zoals afgesproken binnen de gesloten overeenkomst.

7.2 Om zo efficiënt mogelijk de werkzaamheden uit te voeren dient de koper zorg te dragen dat de ruimte(s) waar de werkzaamheden door of namens Floorstore verricht worden volledig leeg en bezemschoon zijn. De cementdekvloer, anhydriet, gietasfalt, beton of houten constructie vloer of overige dekvloer waar nieuw vloerbedekkend materiaal wordt geplaatst namens of door Floorstore, dient volledig egaal en blijvend droog te zijn. De ondergrond dient daarnaast druk- en vormvast, vlak, scheur vrij, en goed absorberend te zijn.

7.3 Ruimtes moeten glasdicht, deugdelijk af te sluiten en verwarmd zijn, rond een temperatuur tussen de 18 en 23 graden Celsius. Indien te leggen ruimtes niet van zichzelf voldoende verwarmd kunnen worden, dient de koper zelf kacheltjes of ander verwarmingselementen neer te zetten. De ruimtes dienen daarnaast voorzien te zijn van elektra, stromend water en voldoende verlichting. Eventuele toiletvoorzieningen dienen evenzeer aanwezig te zijn. De te leggen ruimtes dienen goed geventileerd te worden, zeker in het geval van het drogen van een dekvloer of egalisatie laag. De koper dient zelf zorg te dragen voor het voldoende ventileren van de ruimtes.

7.4 Tijdens de werkzaamheden door of namens Floorstore dienen er geen andere werkzaamheden te worden verricht in de te leggen ruimtes, naast de werkzaamheden van Floorstore. Tijdens het leggen kan er niet op de nieuwe gelegde vloer gelopen worden, omdat deze kunnen verschuiven. Koper dient hier rekening mee te houden. Bovendien zijn droge muren vereist om hoge muurplinten naar behoren te kunnen plaatsen. Beschadigingen aan geschilderde muren die door koper niet goed zijn afgedekt, zijn voor rekening van de koper. Dit geldt eveneens bij enige schade aan trappen, meubels o.i.d. , indien de koper geen voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om schade te beperken of te voorkomen.

7.5 Wanneer Floorstore tijdens haar meting een dekvloer niet heeft kunnen waarnemen, dient de koper zorg te dragen voor het opleveren van een vlakke, en egale dekvloer. Indien de koper twijfelt over de staat van de dekvloer dient zij Floorstore altijd te informeren. De koper is eveneens verplicht Floorstore te informeren over feiten en omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover de koper die omstandigheden kende of behoorde te kennen. Indien de koper daar niet voor zorgt, moet de koper de door Floorstore aantoonbare directe schade en redelijke kosten voor het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden vergoeden. De koper draagt eveneens de eigen schade voor onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, verlangde constructies en werkwijze. Werkzaamheden door derden dienen tijdig te worden verricht zodat de uitvoering van de werkzaamheden door of namens Floorstore, geen vertraging ondervindt.

7.6 De koper die tegen het advies van Floorstore in, toch wilt dat Floorstore bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane schade.

7.7 Second Choice (2e keus) producten kunnen gebreken vertonen. In geval van een second choice vloer wordt dit altijd expliciet op de order vermeld. De koper dient zelf risico te dragen voor eventuele fouten in de vloer. Zodoende zijn optische gebreken inherent aan een second choice vloer. Optische gebreken vallen niet binnen de garantie.

7.8 In geval van aanschaf van een pvc vloer is het belangrijk te weten dat pvc altijd in beweging is. Het aanpassen van het materiaal aan de klimaatomstandigheden ter plaatse is zeer belangrijk. Het materiaal moet gelegenheid krijgen zich aan te passen aan de temperatuur van de ruimte waarin het materiaal verwerkt moet worden. Pvc vloeren zijn onderhevig aan temperatuurverschillen. Sterke temperatuurverschillen kunnen kieren en opstaande puntjes opleveren. Het ontstaan van kieren, zeker bij een Hongaarse punt, zijn daarom een eigenschap van het product.

7.9 De ideale verwerkingstemperatuur van het materiaal en aanbrengen van de lijm ligt bij 18 graden en een luchtvochtigheidsgraad die niet hoger is dan 70%. Het verwerken van het materiaal onder een temperatuur lager dan 18 graden en een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 75% is niet mogelijk. De verantwoordelijkheid voor het zorgen van de optimale klimaatomstandigheden op locatie, ligt bij koper. In geval van levering van een pvc vloer in combinatie met vloerverwarming kan deze worden aangebracht op een vloer met vloerverwarming met een oppervlakte temperatuur tot maximaal 27 graden Celsius.

7.10 Floorstore zet na het starten van montage werkzaamheden deze voort, tenzij klant nalatig of onvolledig is geweest met het verstrekken van benodigde informatie die invloed hebben op de uit te voeren van montagewerkzaamheden. Indien de koper onvolledige uitvoering heeft gegeven aan de installatie voorschriften, zoals omschrijven in artikel 5 en 7, is Floorstore gerechtigd werkzaamheden te staken.

Artikel 8 - de betaling
8.1 Bij iedere overeenkomst van koop en verkoop is Floorstore gerechtigd de koper vooraf te laten betalen. Ook als er aanneming van werk in de overeenkomst is begrepen. Bij het uitblijven van een betaling vindt geen levering plaats, alsook het verrichten van eventuele montage werkzaamheden.

8.2 Een koper doet te allen tijde een aanbetaling. Het resterende bedrag dient één dag vóór levering volledig zichtbaar te zijn op rekening van Floorstore, ook in geval van montage werkzaamheden door of namens Floorstore. Het te betalen bedrag geschiedt op het door Floorstore aangegeven bankrekening nummer door middel van door banken erkende vormen van betalen of andere vormen van elektronische betalen.

8.3 Indien de levering van materialen, en/of diensten ter uitvoering van een overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten wordt uitgevoerd, is Floorstore gerechtigd om bij elke deellevering, betaling van het geleverde te vorderen. Betaling van een factuur vindt uiterlijk veertien dagen plaatst na ontvangst, tenzij anders is overeengekomen.

8.4 Indien de koper niet tijdig betaalt, ondanks schriftelijk of telefonisch verzocht door Floorstore, wordt de koper wettelijk geacht zonder enige verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Floorstore na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering waarin de koper op verzuim wordt gewezen en alsnog in gelegenheid wordt gesteld te betalen binnen twee werkdagen. Indien betaling wederom uitblijft, is Floorstore gerechtigd het verschuldigde in te vorderen. De daaraan verbonden kosten zijn voor de koper.

Artikel 9 - de annulering, deels of geheel
9.1 Koper heeft een wettelijke bedenktijd van drie dagen om een overeenkomst te annuleren. Indien de bedenktijd is verstreken en de koper de overeenkomst wenst te annuleren, is de koper een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de koper bij sluiten van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de koopovereenkomst anders zijn overeengekomen. De aanbetaling wordt verrekend met de schadevergoeding.

9.2 Het percentage voor annulering bestaat uit een brutowinstmarge, deze is vaststaand, tenzij Floorstore kan bewijzen dat haar schade groter is, in geval er onherroepelijk is ingekocht of montage data zijn ingepland.

9.3 Indien de koper wilt annuleren dient zij dat schriftelijk kenbaar te maken, met het verzoek tot annuleren. Mocht een koper telefonisch annuleren, zal Floorstore dat schriftelijk bevestigen.

9.4 Binnen de bedenktijd is de koper gerechtigd de order aan te passen in hoeveelheid, type en soort. Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd is wijziging van een order met vermindering van prijs, hoeveelheid vierkante meter, gekozen product, of randafwerking, en werkzaamheden niet meer mogelijk, tenzij anders overeengekomen.

9.5 Indien de koper na betaling en levering van de materialen besluit montage werkzaamheden door of namens Floorstore niet uit te laten uitvoeren, is Floorstore gerechtigd de kosten die daarvoor in rekening zijn gebracht niet te restitueren.

9.6 In geval de koper een second choice product afneemt, behoudt Floorstore zicht het recht voor te annuleren, in geval van schade aan materialen die vooraf niet hadden kunnen worden voorzien, denkende aan verschillende klikverbindingen of kleuren. De koper is verplicht een andere vloer uit te zoeken voor hetzelfde bedrag. Enige schadevergoeding is Floorstore niet verschuldigd.

Artikel 10 - de retouren
10.1 Overgebleven materialen worden enkel retour genomen in originele verpakkingen, mits onbeschadigd en ongeopend, tot een maximum van vier verpakkingen. Speciaal bestelde artikelen, waaronder ook plinten, worden niet door Floorstore retour genomen, tenzij anders overeengekomen.

10.2 Geleverde of aangekochte bijartikelen, zoals kit, lijm en olie worden standaard niet retour genomen.

10.3 Retournering van gekochte/geleverde materialen dient plaats te vinden binnen dertig dagen na levering van de gekochte materialen. Bij retournering van de materialen zal restitutie uitsluitend plaatsvinden per bank. De koper dient bij het retourneren de originele verkoop order te overhandigen aan de desbetreffende medewerker van Floorstore.

10.4 Indien de koper montage werkzaamheden door of namens Floorstore heeft afgenomen worden materialen, ongeacht of deze speciaal besteld zijn, wel retour genomen.

10.5 Indien over een geplaatste order een korting is afgegeven, krijgt de koper bij het retourneren van materialen het bedrag minus de afgegeven korting terug.

Artikel 11 - onuitvoerbaarheid overeenkomst, danwel door overmacht
11.1 Floorstore haar leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn te allen tijde indicatieve termijnen. Floorstore is afhankelijk van de koper, dan wel leveranciers en overige betrokken partijen. Om die reden kan de koper op geen enkele manier Floorstore binden om voor een bepaalde tijd op te leveren, als zij haar planning niet heeft gehaald. Eveneens kan koper op geen enkele mogelijkheid een schadevergoeding krijgen of gemaakte kosten ten lasten brengen aan Floorstore.

11.2 Indien afspraken binnen de overeenkomst niet kunnen worden nagekomen en dit een oorzaak is die niet aan één van de partijen kan worden toegerekend, oftewel overmacht, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht situatie, zonder dat de koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding of overige compensatie.

Artikel 12 conformiteit en garantie
12.1 Garantie op producten wordt bepaald door leveranciers van Floorstore. Lengte van de garantie kan verschillen per leverancier en type product. Garanties staan altijd vermeld op de prijskaarten en/of showborden in de winkel.

12.2 Leveranciers garanderen dat de geleverde materialen vrij zijn van materiaal- en productiefouten, vanaf het moment van levering- en/of plaatsingsdatum, tot het einde van de garantieduur.

12.3 Indien sprake is van een gebrek aan geleverd materiaal en/of gemonteerd materiaal, en dit hersteld kan worden, is vervanging of restitutie niet aan de orde. Floorstore houdt bij vervanging, reparatie of vergoeding altijd rekening met de veroudering van het gebruikte product. In geval van vergoeding zal door Floorstore een forfaitaire vergoeding worden aangeboden. Deze vergoeding staat in verhouding tot de reeds verstreken tijd vanaf de aankoop.

12.4 Floorstore geeft twee jaar volledige garantie op geleverd montage werk door of namens Floorstore. Dit staat los van haar wettelijke verplichting om een deugdelijk product te leveren.

12.5 De twee jaar garantie gaat niet op voor gebreken die veroorzaakt worden, doordat de koper het product gebruikt voor andere doeleinden, dan waarvoor het geschikt is. Voor problemen met gelegde vloeren die zijn ontstaan door omstandigheden die niet aan Floorstore zijn toe te rekenen, bijvoorbeeld een lekkage door uitvoering van bouwwerkzaamheden en schilderwerk is Floorstore niet aansprakelijk en geldt de garantie niet.

12.6 Garantie geldt niet voor normale slijtage, & gebruikersschade. Garantie is niet overdraagbaar aan derden.

12.7 Garantie gaat ook niet op bij: - Schade veroorzaakt tijdens opslag bij koper. - Schade door gebruik buitenshuis, waar onder wordt begrepen gebruik in overkapping of veranda. - Het niet in acht nemen van de plaatsings- en onderhoudsinstructies, alsmede problemen veroorzaakt door gebruik van verkeerde lijm, onderlaag en/of onjuiste of onvolledige voorbereiding van de dekvloer. - Schade (ook geurproblemen of schimmel) te wijten aan een te hoog vochtgehalte in de onderliggende dekvloer. - Schade veroorzaakt door blootstelling aan extreme temperaturen. - Schade veroorzaakt door intensief gebruik van stoelen met wieltjes. - Schade door foutief onderhoud, hetgeen leidt tot glans of doffe cq. wazige plekken op het vloeroppervlak. - Schade door stoomreinigers, lekkages aan leidingen of apparaten. - Schade door verwaarlozing van het product of overdreven gebruik van (onjuiste) schoonmaakmiddelen. - Schade te wijten aan ongelukken, misbruik of ongepast gebruik. Hiermee wordt bedoeld; schade door huisdieren, zoals kauwen, graven, en krabben, schade veroorzaakt door zwenkwieltjes onder meubels, sneeën, druk van zware en scherpe voorwerpen, onbeschermde meubelpoten, hakken en noppen. - Verkleuring veroorzaakt door gebruik van matten, tapijten, & kussens. - Minimale variaties in kleur, vorm of textuur. - Schade veroorzaakt door verbouwingen, bouwactiviteiten en schilderwerkzaamheden.

Artikel 13 aansprakelijkheid
13.1 Floorstore is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die zij niet kende of zou moeten kennen, behalve als zij aansprakelijk is volgende de wet. Oorzaken kunnen zijn: - Het ontstaan van krimpnaden en of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht, na nieuwbouw of verbouw; - Het ontstaan van verkleuringen, krimpingen en of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen, zoals zonlicht, cv-leidingen en haarden; - Een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimtes of een extreme verandering daarin; - Een onjuiste samenstelling van de ondervloer, indien en voorzover, deze niet door Floorstore is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer als deze niet door Floorstore is aangebracht.

13.2 Het niet blijvend droog zijn van de vloer, mits Floorstore vooraf de vochtigheidsgraad van de dekvloer heeft gemeten en het resultaat daarvan voldoende was.

13.3 Floorstore is niet aansprakelijk voor het vergoeden van directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden en winstderving.

13.4 Floorstore is eveneens nimmer aansprakelijk voor problemen met gelegde vloeren die zijn ontstaan door omstandigheden die niet aan Floorstore zijn toe te rekenen, bijvoorbeeld een lekkage door uitvoering van bouwwerkzaamheden en schilderwerk.

Artikel 14 klachten
14.1 Vanaf het moment dat Floorstore aan de koper mededeelt dat de werkzaamheden, of een gedeelte daarvan is voltooid, dient de koper direct of het werk deugdelijk en naar behoren volgens de overeenkomst is uitgevoerd, en vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.

14.2 Klachten die redelijkerwijs zichtbaar voor de koper zijn, dienen ten tijde van de oplevering, terstond aan Floorstore te worden gemeld.

14.3 Kiertjes, omhoogstaande puntjes of ontbrekende onderdelen die binnen veertien dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname niet verhinderen, staan oplevering niet in de weg.

14.4 In geval van afwezigheid van de koper tijdens de oplevering dienen klachten over de oplevering door de koper binnen drie dagen na de oplevering schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de gronden waarop de klacht betrekking heeft, te zijn ingediend bij Floorstore.

Artikel 15 vloerverwarming
Floorstore maakt ten behoeve van het inslijpen van vloerverwarming gebruik van haar partner Easywarm. Hiervoor zijn de installatie- en garantievoorwaarden van Easywarm van toepassing.